Kjennelse i Høyesterett - konkurranseklausul, avtaleloven

Høyesterett avsa 29. august 2006 kjennelse i sak om tolkning av avtaleloven § 38 om konkurranseklausul i arbeidsforhold.

Avgjørelse    12. september 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var to medarbeidere i et skandinavisk helseforetak som ved omorganisering sa opp sine stillinger og startet et konkurrende foretak. De ble forsøkt stoppet ved en midlertidig forføyning som skulle forby dem å jobbe for det nye foretaket. Både byfogden og lagmannsretten ga helseforetaket medhold, men Høyesterett opphevet begge kjennelsene og tilkjente de to arbeidstakerne og det nye foretaket saksomkostninger for alle instanser.