Kjennelse i Høyesterett - krav om utlevering av biologisk materiale

Høyesterett avsa 1. februar 2006 kjennelse i sak om tolkingen av straffeprosessloven § 210 jf. § 203 og § 204 jf. § 119 jf. biobankloven § 15 og § 16 og helsepersonelloven § 23 nr. 4 og § 24, knyttet til spørsmålet om politiet kunne kreve utlevert biologisk materiale i en biobank fra en avdød under etterforsking av NOKAS-ranet.

Avgjørelse    6. februar 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at en av de tiltalte i NOKAS-saken opplyste at A, som døde av kreft i oktober 2004, hadde vært med på ranet. Gjennom behandlingen A fikk på forskjellige sykehus var det tatt mange vevsprøver, og politiet ønsket å få utlevert en av disse prøvene fra Aker sykehus for å sammenlikne prøven med tekniske funn fra ransetterforskingen. Etter flere runder i tingretten og klage til Sosial- og helsedirektoratet fikk politiet til slutt medhold i sin begjæring om utlevering av en prøve. Denne kjennelsen ble påkjært av Aker sykehus, som i lagmannsretten fikk medhold i at prøven ikke skulle utleveres. Påtalemyndigheten påkjærte lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett, som forkastet kjæremålet.