Kjennelse i Høyesterett - Lovanvendelse - forurensningsloven § 8 tredje ledd.

Høyesterett avsa 23. august 2007 kjennelse i sak om lovanvendelsen i straffesak etter forurensningsloven, særlig knyttet til tolkningen av lovens § 8 tredje ledd. Bakgrunnen for saken var et avfallshåndteringsselskaps utslipp av flytende næringsmidler i det kommunale ledningsnettet for overflatevann. Selskapet ble i tingretten dømt til å betale en bot på kr 500 000 for brudd på forurensningsloven § 7 første ledd. Boten ble anket til lagmannsretten, som under dissens frifant selskapet. Flertallet, lekdommerne, mente at terskelen i § 8 tredje ledd ikke var overskredet. Påtalemyndigheten anket lovanvendelsen i saken til Høyesterett, som mente flertallet i lagmannsretten ikke hadde lagt korrekt forståelse av § 8 tredje ledd til gruunn. Lagmannsrettens dom ble i kjennelse opphevet. 

Avgjørelse    29. august 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 23. august 2007 kjennelse i sak om lovanvendelsen i straffesak etter forurensningsloven, særlig knyttet til tolkningen av lovens § 8 tredje ledd. Bakgrunnen for saken var et avfallshåndteringsselskaps utslipp av flytende næringsmidler i det kommunale ledningsnettet for overflatevann. Selskapet ble i tingretten dømt til å betale en bot på kr 500 000 for brudd på forurensningsloven § 7 første ledd. Boten ble anket til lagmannsretten, som under dissens frifant selskapet. Flertallet, lekdommerne, mente at terskelen i § 8 tredje ledd ikke var overskredet. Påtalemyndigheten anket lovanvendelsen i saken til Høyesterett, som mente flertallet i lagmannsretten ikke hadde lagt korrekt forståelse av § 8 tredje ledd til gruunn. Lagmannsrettens dom ble i kjennelse opphevet.