Kjennelse i Høyesterett - Lovanvendelse. Kakekasting. Straffeloven § 99.

Høyesterett avsa 7. november 2007 kjennelse i sak som gjaldt lovanvendelsen i en straffesak om kasting av bløtkake på finansministeren. Spørsmålet var om tiltalte kunne dømmes for overtredelse av straffeloven § 99.

Avgjørelse    9. november 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 7. november 2007 kjennelse i sak som gjaldt lovanvendelsen i en straffesak om kasting av bløtkake på finansministeren. Spørsmålet var om tiltalte kunne dømmes for overtredelse av straffeloven § 99.

Bakgrunnen for saken var en 23 år gammel mann, A, som kastet en kake mot finansministeren. A var provosert over at lederen for et lite sosialistisk parti var utnevnt til finansminister, og han håpet at kakekastingen ville skape diskusjon om utnevnelsen. Han ble tiltalt for overtredelse av straffeloven § 99, og ble i tingretten dømt til 30 dagers fengsel. A anket til lagmannsretten, som forkastet anken. A anket videre til Høyesterett, som mente at As handling ikke lå i kjerneområdet av det straffeloven § 99 tok sikte på å ramme. Høyesterett opphevet tingrettens dom og lagmannsrettens kjennelse.