Kjennelse i Høyesterett - midlertidig forføyning

Høyesterett avsa 3. mai 2004 kjennelse i sak om retten i en sak om midlertidig forføyning prejudisielt kan ta stilling til gyldigheten av et patent, jf. patentloven § 61 og tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 15. Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse og hjemviste saken til lagmannsretten. Dissens.

Avgjørelse    7. mai 2004    👤Knut Davidsen

Hovedspørsmålet i saken var om retten ved avgjørelsen av en begjæring om midlertidig forføyning prejudisielt kunne ta stilling til gyldigheten av et patent eller om patentloven § 61 var til hinder for det. Bakgrunnen for saken var at den ene parten, Vestdavit AS, som var meddelt patent på davitprodukter ble oppmerksom på at den andre partene, Hydramarine AS, markedsførte to davitprodukter som etter Vestdavits oppfatning var i strid med patentet. Vestdavit fikk medhold i den midlertidige forføyningen i tingretten, men lagmannsretten opphevet tingrettens kjennelse. Høyesteretts flertall kom til at lagmannsrettens tolkning av patentloven § 61 var korrekt, men opphevet kjennelsen fordi lagmannsrettens begrunnelse for resultatet var mangelfull og hjemviste saken til behandling i lagmannsretten.