Kjennelse i Høyesterett - offentliggjøring av filmopptak fra rettssal

Høyesterett avsa 13. mai 2003 kjennelse i sak om straffeforfølgning av sjefredaktøren i TV 2 for uten samtykke å ha offentliggjort filmopptak av en domfelt i rettssalen rett etter at dom var avsagt og retten hevet. Redaktøren ble frifunnet i tingretten og Høyesterett forkastet anken fra påtalemyndigheten. To dommere dissenterte.

Avgjørelse    14. mai 2003    👤Knut Davidsen   

Spørsmålet var om en domfellelse av redaktøren etter domstolloven § 198 tredje ledd, jf. § 131a første ledd annet punktum ville innebære en krenkelse av EMK artikkel 10 om ytringsfrihet. Var dette tilfellet, måtte redaktøren frifinnes etter menneskerettsloven § 2 nr. 1, jf. § 3. Tilsvarende spørsmål reiste seg også i forhold til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 19, jf. samme lov § 2 nr. 3, men for å avgjøre denne sak var det ikke nødvendig å gå inn på FN-konvensjonen.