Kjennelse i Høyesterett - opplesing av politiforklaringer

Høyesterett avsa 17. september 2004 kjennelse i spørsmålet om det var en saksbehandlingsfeil å nekte opplesing av fornærmedes politiforklaringer. Fornærmede møtte ikke for å forklare seg verken i tingretten eller lagmannsretten, og Høyesterett kom til at det ikke var saksbehandlingsfeil at lagmannsretten nektet politiforklaringene opplest.

Avgjørelse    23. september 2004    👤Knut Davidsen   

Fornærmedes far og bror ble satt under tiltale for trusler, grov legemsfornærmelse og tvang utøvet for å tvinge fornærmede til å gifte seg med en fetter. Hun ble stevnet som vitne, men møtte ikke i tingretten, hvor faren og broren ble dømt til ett års fengsel. Under ankeforhandlingen i lagmannsretten møtte hun heller ikke, og aktor begjærte derfor opplest fornærmedes politiforklaringer. Lagmannsretten avviste, under henvisning til EMK artikkel 6 nr. 1 og 3 d, kravet. De to tiltalte ble frifunnet, og påtalemyndigheten anket dommen til Høyesterett med påstand om at det var en saksbehandlingsfeil at politiforklaringene ikke ble lest opp og at dette hadde betydning for frifinnelsene. Høyesterett forkastet anken.