Kjennelse i Høyesterett - opplesning av politiforklaring

Høyesterett avsa 22. januar 2004 kjennelse i straffesak om det var saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tillot opplesing av politiforklaring til en av de tiltalte. Ankene ble forkastet.

Avgjørelse    27. januar 2004    👤Knut Davidsen   

Saken gjaldt spørsmålet om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten i en større narkotikasak tillot opplesning av politiforklaringene til en av de tiltalte, som hadde benyttet seg av sin rett til å nekte å avgi forklaring. Diskusjon om opplesningen ville være i strid med EMKs krav til rettferdig rettergang, artikkel 6 nr. 1, og også ville være i strid med minimumsrettighetene i EMK artikkel 6, nr 3, bokstav d, retten til motavhør av vitner.

Høyesterett kom etter en helhetsvurdering til at forfølgningen mot to av de tiltalte måtte anses å tilfredsstille de krav EMK artikkel 6 stiller til en forsvarlig og rettferdig rettergang, selv om en av de tiltaltes politiforklaringer ble tillatt opplest uten at utsettelse av hovedforhandlingen mot de to tiltalte først ble forsøkt.