Kjennelse i Høyesterett - Oslo tingrett verneting ved tiltale for innsidehandel

Høyesterett avsa 11. juni 2010 kjennelse HR-2010-1008-A hvor spørsmålet var hva som var rett verneting i straffesak om bl.a. innsidehandel.

Avgjørelse    16. juni 2010    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 11. juni 2010 kjennelse HR-2010-1008-A hvor spørsmålet var hva som var rett verneting i straffesak om bl.a. innsidehandel.

Tiltalte som hadde hatt sin virksomhet i Drammen ønsket at saken skulle gå for Drammen tingrett. Han gjorde gjeldende at bruddet på forbudet mot innsidehandel isolert sett skulle forfølges i den rettskrets han oppholdt seg da han la inn ordrene om kjøp og salg. ØKOKRIM hadde tatt ut tiltale ved Oslo tingrett.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fant at saken skulle gå for Oslo tingrett. Høyesterett fremmet saken til behandling i avdeling, og fant at ved innsidehandel med verdipapirer som er notert på Oslo Børs, må straffeprosessloven § 10 forstås slik at den straffbare handling ”antas foretatt” på børsen. Oslo tingrett ble derfor funnet å være rett verneting.