Kjennelse i Høyesterett - overskjønn, spørsmål om tilpasset strøkprinsipp

Høyesterett avsa 14. oktober 2005 kjennelse i sak som gjaldt anke over overskjønn i forbindelse med fastsettelse av erstatning for bruksrettigheter til et alpinanlegg. Hovedspørsmålet gjaldt en eventuell anvendelse av et tilpasset strøkprinsipp. Dissens om begrunnelsen.

Avgjørelse    19. oktober 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var et ekspropriasjonsvedtak i medhold av plan- og bygningsloven § 35 nr. 1. Vedtaket ble gjort for å gjennomføre en reguleringsplan som skulle tilrettelegge for utbygging av hytter og skianlegg. Saksøkerne hadde egne eiendommer og var eiere i et sameie som ved utbygging av nedfartsløyper og heisanlegg ville bli berørt, og de ønsket erstatning for denne bruken. Saksøkerne ble ved skjønn i tingretten tilkjent erstatning, men begjærte overskjønn med hensyn til erstatningsfastsettelsen. Ved overskjønnet i lagmannsretten ble erstatningene hevet med 50%. Overskjønnet ble av saksøkerne påanket til Høyesterett, som opphevet den påankede delen av overskjønnet og hjemviste saken til ny behandling i lagmannsretten.