Kjennelse i Høyesterett - påkjæring av forbud mot å sende TV-program

Høyesterett avsa 24. april 2006 kjennelse i sak om et forbud fastsatt ved midlertidig forføyning mot å sende et TV-program, kunne påkjæres der programmet var vist til tross for forbudet.

Avgjørelse    24. april 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var stansing av et TV-program som skulle vises på NRK. Begrunnelsen for kravet var at det ville medføre stor fare for en person som hadde samarbeidet med politiet om programmet ble vist. Byfogdembetet avsa kjennelse om at programmet ikke skulle vises. Samme dag som denne kjennelsen ble påkjært, viste NRK programmet. Lagmannsretten avviste kjæremålet og la til grunn at den rettslige interessen i saken om midlertidig forføyning var falt bort etter at programmet var blitt sendt. NRK, med Norsk Redaktørforening som hjelpeintervenient, påkjærte kjennelsen til Høyesterett.

Førstvoterende i Høyesterett kom til at lagmannsrettens avvisningskjennelse måtte oppheves. Kjæremålssaken ble hjemvist til fortsatt behandling og førstvoterende uttalte: "Lagmannsretten vil da måtte ta standpunkt til NRKs anførsler om forholdet til Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 så langt slike anførsler fremmes som et ledd i angrepet på rettmessigheten av krinkastingsforbudet. Skulle lagmannsretten komme til at konvensjonen er krenket, vil en konstatering av dette i tilfelle naturlig inngå som et ledd i begrunnelsen for å oppheve forbudet."