Kjennelse i Høyesterett - Politivold. Straffeloven § 48.

Høyesterettt avsa 24. oktober 2007 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om en polititjenestemanns maktbruk var rettmessig etter straffeloven § 48.

Avgjørelse    30. oktober 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterettt avsa 24. oktober 2007 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om en polititjenestemanns maktbruk var rettmessig etter straffeloven § 48.

Bakgrunnen for saken var en pågripelse som medførte at en polititjenestemann, A, valgte å bruke slag mot bakhodet på fornærmede mens han lå på bakken. Tingretten dømte A for overtredelse av straffeloven § 228 og straffeloven § 325 til en bot på kr 5.000. A anket til lagmannsretten over bevisvurderingen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet, men fikk ikke medhold. A anket til Høyesterett, og gjorde gjeldende at lagmannsretten feilaktig hadde lagt normen i straffeloven § 48 annet ledd til grunn, og ikke § 48 tredje ledd, som er det korrekte. Høyesterett kom til at handlingen skulle vært vurdert etter straffeloven § 48 tredje ledd, og fant at lagmannsrettens domsgrunner ikke var tilstrekkelige. Lagmannsrettens dom med hovedforhandling måtte derfor oppheves.