Kjennelse i Høyesterett - pornografi, straffelovens § 204

Høyesterett avsa 7. desember 2005 kjennelse i sak om et magasin hadde et innhold som ble rammet av forbudet i straffelovens § 204 andre ledd første punktum. Utgiver av magasinet ble frifunnet.

Avgjørelse    8. desember 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var utgivelse av en utgave av Aktuell Rapport kalt Frie Aktuell Rapport. Redaktøren ønsket gjennom rettspraksis å få fastslått hvor grensen for pornografi etter straffelovens § 204 gikk, og valgte ut fra dette innholdet i magasinet, som ble delt ut til alle stortingsrepresentanter og bladets abonnenter. Resten av opplaget ble delt ut på gaten. Politiet utferdiget et forelegg mot redaktøren, en bot på 25.000 kr, men han nektet å vedta. Han ble, under dissens, frikjent i tingretten. Påtalemyndigheten anket over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, og anken ble tillatt fremmet. Redaktøren søkte om å bringe saken direkte inn for Høyesterett, men dette ble avslått. Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten og forkastet anken. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett, som kom til det samme resultat som lagmannsretten. Under behandlingen av saken i Høyesterett ble det vist eksempler på filmer som var godkjent av Medietilsynet, og Høyesterett kom til at "samtlige filmer eller videogrammer inneholder scener som må antas å være klart mer støtende enn det aktuelle eksemplaret av Frie Aktuell Rapport. Og selv om det til dels er lagt vekt på kunstneriske intensjoner og/eller kvaliteter, er det klart at dette merkbare omslaget for så vidt gjelder film og videogram må få betydning for tolkningen og anvendelsen av straffeloven § 204 andre ledd første punktum i en sak som denne". Høyesterett kom til at terskelsen for det som kunne anses støtende ikke var overskredet, og dermed ikke straffbart.