Kjennelse i Høyesterett - retting eller tilleggsdom for saksomkostninger

Høyesterett avsa 6. februar 2006 kjennelse i spørsmålet om det forelå oppfylte vilkår for retting eller avsigelse av tilleggsdom for saksomkostningene for tingretten og lagmannsretten i forbindelse med Høyesteretts dom 31. januar 2006 (HR-2006-00174-A).

Avgjørelse    8. februar 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for kravet var at de ankende parter i dommen ble tilkjent saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. De ankende parters omkostningsoppgaver var lagt til grunn ved utmålingen av omkostningene, men disse oppgavene omfattet bare omkostningene for Høyesterett. Under henvisning til tvistemålsloven § 156 og § 157 ba de ankende parter om at Høyesteretts dom skulle rettes. For det tilfelle at vilkårene for retting ikke kunne oppfylles, ble det krevd tilleggsdom etter tvistemålsloven § 160. Høyesterett fant at vilkårene for retting ikke var oppfylt, og at det heller ikke kunne avsies tilleggsdom for omkostningene for tingretten og lagmannsretten. For retting var påberopt tvistemålsloven § 157, men bestemmelsen gir bare adgang til å rette domsgrunnene, ikke slutningen som var kravet her. Tilleggsdom må gjelde et krav som skulle vært avgjort ved dommen, jf. tvistemålsloven § 160. I dette tilfellet hadde Høyesterett avgjort saksomkostningene for alle instanser. Det at de ankende parters omkostningsoppgaver til Høyesterett ikke omfattet omkostningene for tingretten og lagmannsretten, kunne ikke gi grunnlag for å avsi tilleggsdom.