Kjennelse i Høyesterett - rettslig interesse

Høyesterett avsa 23. juni 2003 kjennelse i sak om Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet hadde rettslig interesse i å begjære midlertidig forføyning om stopp av anleggsarbeider på Regionfelt Østlandet. Folkeaksjonen vant frem med sitt krav.

Avgjørelse    26. juni 2003    👤Knut Davidsen   

Folkeaksjonen fikk ikke medhold i namsretten og lagmannsretten, men Høyesterett opphevet kjennelsene fra begge instansene og hjemviste saken til namsretten for videre behandling. Diskusjon om miljø- og naturvernorganisasjoner har rettslig interesse i utbyggings- og reguleringssaker. Vist til Alta-kjennelsen - Rt 1980 569 - hvor Norges Naturvernforbund ble gitt mulighet til å kunne reise søksmål, og Rt. 1992 1618 om Borregaard, hvor Fremtiden i Våre Hender ble gitt samme mulighet.