Kjennelse i Høyesterett - rettslig interesse

Høyesterett avsa 19. juni 2006 kjennelse i sak hvorvidt TV2 hadde rettslig interesse i et vedtak som var rettet mot leverandøren av et legemiddel.

Avgjørelse    22. juni 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at TV 2 AS hadde anlagt sak mot staten for å få prøvd Helse- og omsorgsdepartementets vedtak om stadfestelse av Statens legemiddelverks forbud mot et innslag som ble bedømt som reklame for et legemiddel. Vedtaket var rettet mot leverandøren av legemidlet. Spørsmålet var om TV 2 hadde rettslig interesse i et søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. tvistemålsloven § 54 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 13. Høyesterett kom til samme resultat som tingretten og lagmannsretten. Det sentrale i spørsmålet om rettslig interesse var søksmålets art og aktualitet, og at man i utgangspunktet ikke kan få dom for abstrakte rettsforhold.