Kjennelse i Høyesterett - Selvinkrimineringsprinsippet gjelder også for selskaper

Høyesterett har i kjennelsen HR-2011-1118-A avsagt 1. juni 2011 enstemmig slått fast at vernet mot selvinkriminering i EMK artikkel 6 nr. 1 også gjelder for juridiske personer, med mindre det foreligger holdepunkter for å gjøre unntak. Dette følger av EMDs og EU-domstolens praksis.

Avgjørelse    7. juni 2011    👤Beate Kronen   

Høyesterett har i kjennelsen HR-2011-1118-A avsagt 1. juni 2011 enstemmig slått fast at vernet mot selvinkriminering i EMK artikkel 6 nr. 1 også gjelder for juridiske personer, med mindre det foreligger holdepunkter for å gjøre unntak. Dette følger av EMDs og EU-domstolens praksis.

Vernet mot selvinkriminering er ikke uttrykkelig fastsatt i EMK, men følger i henhold til konvensjonspraksis av det alminnelige kravet til rettferdig rettergang – ”fair trial” i artikkel 6 nr. 1.

Det var i den foreliggende sak ikke grunnlag for å gjøre unntak fra prinsippet om vern mot selvinkriminering. Saken gjaldt pålegg til selskaper om å utlevere bevis etter straffeprosessloven § 210. Høyesterett fant at beskyttelsen mot selvinkriminering gjaldt uansett om selskapene var hjemmebaserte eller ikke. Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessloven § 123 må tolkes på samme måte som EMK artikkel 6 nr. 1, slik at selskaper også er omfattet av dette vernet.

Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet på grunn av uriktig lovtolkning og flere saksbehandlingsfeil.