Kjennelse i Høyesterett - Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven § 17-4

Høyesterett avsa 5. juni 2009 kjennelse HR-2009-1156-A i sak som reiser spørsmål om anvendelsesområdet for de særlige prosessreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 17, og om tolkning av § 17-4 om søksmålsfrist.

Avgjørelse    11. juni 2009    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 5. juni 2009 kjennelse HR-2009-1156-A i sak som reiser spørsmål om anvendelsesområdet for de særlige prosessreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 17, og om tolkning av § 17-4 om søksmålsfrist.

Arbeidstaker sa selv opp jobben etter påstander om at han solgte hjemmebrent i arbeidstiden. Påstandene viste seg senere å være basert på bristende og uriktige forutsetninger, og arbeidstaker anla sak mot kommunen med påstand om at det ville være i strid med avtaleloven § 36 å kreve at oppsigelsen ble stående. Kommunen tapte med dissens i Gulating lagmannsrett og måtte betale erstatning til arbeidstaker.

 Kommunen anket til Høyesterett over saksbehandlingen. Det ble anført at saken skulle ha vært avvist fordi søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4 ikke var overholdt. Arbeidstaker anførte at disse reglene ikke kan gjelde når arbeidstakeren selv har sagt opp i en situasjon som fremsto som dramatisk for ham, og arbeidsgiveren ikke hadde orientert om søksmålsfristen.

Høyesterett fant at reglene om søksmålsfrister kommer til anvendelse i denne saken. Siden det bare er krevd erstatning, er søksmålsfristen seks måneder regnet fra oppsigelsen. Stevning ble tatt ut ett år og fire måneder etter oppsigelsen, og søksmålsfristen er oversittet.

Høyesterett uttaler at det ikke er noe i § 17-4s ordlyd som gir holdepunkter for å innfortolke et unntak fra fristbestemmelsene ved oppsigelse fra arbeidstakers side, verken generelt eller i de situasjoner den ankende part viser til. Heller ikke annet rettskildemateriale gir støtte for det. Formålet med fristreglene tilsier at det ikke kan gjelde et slikt unntak. Spesielt når det er satt frem krav om gjeninntreden, er det viktig at arbeidstakeren anlegger søksmål relativt raskt. Overholdelse av søksmålsfristen er en absolutt prosessforutsetning. Er fristen oversittet, skal retten avvise saken av eget tiltak. I denne saken var fristen oversittet av arbeidstaker og søksmålet ble avvist.