Kjennelse i Høyesterett - straffeloven § 195, EMK artikkel 6 nr. 2.

Høyesterett avsa 27. august 2004 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om en jente og en mann var "omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling" da seksuell omgang fant sted.

Avgjørelse    7. september 2004    👤Knut Davidsen   

Saken gjaldt spørsmålet om en jente på 13 år og 7 måneder og en mann på 21 år var "omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling" da den seksuelle omgang fant sted, jf. straffelovens § 195 fjerde ledd. Saken reiste også spørsmålet om den objektive ansvarsregel i § 195 tredje ledd, "Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld", var forenlig med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2. Mannen ble dømt i tingretten fordi retten fant at partene på grunn den store aldersforskjellen ikke var jevnbyrdige i alder, men med hjemmel i straffelovens § 59 ble straffen satt til 1 år, mot minstestraffen etter § 195 på 2 år og 1 måned, jf. straffelovens § 62. Lagmannseretten frifant tiltalte, men frifinnelsen ble av påtalemyndigheten anket inn for Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens dom. Høyesterett diskuterer i kjennelsen inngående straffelovens § 195 tredje ledd og forholdet til EMK artikkel 6 nr. 2, og konkluderer med at "dersom § 195 tredje ledd hadde hatt en bestemmelse svarende til § 196 tredje ledd, ville forholdet til EMK artikkel 6 nr. 2 neppe ha vært problematisk".