Kjennelse i Høyesterett - straffriende samtykke til legemsfornærmelser

Høyesterett avsa 14. mai 2004 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om en 15-åring hadde gitt straffriende samtykke til legemsfornærmelser i form av innsprøyting av amfetamin i blodårene, jf. straffeloven § 235 . Høyesterett forkastet anken fra påtalemyndigheten og sluttet seg til lagmannsrettens og tingrettens lovforståelse.

Avgjørelse    25. mai 2004    👤Knut Davidsen

Ved tingrettens dom ble de to tiltalte frifunnet for overtredelse av straffeloven § 228 , jfr. § 232 fordi 15-åringen hadde gitt straffriende samtykke etter straffeloven § 235. Påtalemyndigheten anket lovanvendelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjaldt frifinnelsene for overtredelse av straffeloven § 228, jf. § 232, til lagmannsretten. Ved kjennelse, under dissens, forkastet lagmannsretten ankene. I likhet med tingretten fant lagmannsrettens flertall at 15-åringen hadde gitt straffriende samtykke til legemsfornærmelsene. Mindretallet mente at samtykket ikke fritok for straff.