Kjennelse i Høyesterett - Straffutmåling for trusler.

Høyesterett avsa 13. mars 2008 kjennelse i sak som gjaldt utmåling av straff for trusler mot en kundebehandler i Posten, jf. straffeloven § 227 1. straffalternativ. Anke over straffutmålingen ble forkastet av flertallet i Høyesterett.

Avgjørelse    26. mars 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 13. mars 2008 kjennelse i sak som gjaldt utmåling av straff for trusler mot en kundebehandler i Posten, jf. straffeloven § 227 1. straffalternativ. Anke over straffutmålingen ble forkastet av flertallet i Høyesterett.

Bakgrunnen  for saken var trusler fremsatt mot en kundebehandler i Posten, B. Tiltalte, A, fikk ikke tatt ut penger uten legitimasjon og reagerte med å true B med ”don't make me angry”, ”du skal dø” og ”jeg skal banke deg”. A ble for dette satt under tiltale og i tingretten dømt til fengsel i 15 dager. A anket over straffutmålingen til lagmannsretten, som ved kjennelse forkastet anken, dette resultatet ble stadfestet av Høyesterett.