Kjennelse i Høyesterett - Straffutmåling. Narkotika. Nitrazepam.

Høyesterett avsa 15. juni 2007 kjennelse i sak om straffutmåling for oppbevaring av 268.000 nitrazepam tabletter, jf. straffeloven § 162 første og tredje ledd første punktum, jf. femte ledd.

Avgjørelse    22. juni 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 15. juni 2007 kjennelse i sak om straffutmåling for oppbevaring av 268.000 nitrazepam tabletter, jf. straffeloven § 162 første og tredje ledd første punktum, jf. femte ledd.

Bakgrunnen for saken var tre litauere, A, B og C, som ble dømt til fengsel til henholdsvis 5 år og 6 måneder(B og C) og 5 år (A) for oppbevaring av 268.000 tabletter inneholdende nitrazepam. De tre domfelte anket til lagmannsretten, som ved dom fastsatte straffen for alle tre til fengsel i 5 år og 6 måneder. Alle anket med noe forskjellig ankegrunn til Høyesterett, som hensett til rollen de tre hadde hatt, og at de handlet ut fra rent profittmotiv, forkastet ankene.