Kjennelse i Høyesterett - straffutmåling for mennneskehandel

Høyesterett avsa 7. februar 2006 kjennelse i sak om lovanvendelse og straffutmåling i forbindelse med menneskehandel - "trafficking".

Avgjørelse    9. februar 2006    👤Knut Davidsen   

A og B var satt under tiltale for overtredelse av straffeloven § 224 om menneskehandel samt § 60a om handling utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Grunnlaget for tiltalen var at A og B hadde organisert prostitusjon i Trondheim basert på seks unge kvinner, hvorav en var under 18 år, rekruttert i Estland. Tingretten fant ikke straffeloven § 224 anvendelig på forholdet og dømte A og B for overtredelse av straffeloven § 202 første ledd bokstav a , jf. § 60a og til inndragning. Påtalemyndigheten anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og over straffutmålingen for både A og B. Lagmannsretten avsa, under dissens, dom som skjerpet straffen for begge. Retten kom til at forholdet var forbrytelse mot straffeloven § 224. I Høyesterett ble ankene fra påtalemyndigheten og A og B forkastet.