Kjennelse i Høyesterett - straffutmåling ved legemsbeskadigelse

Høyesterett avsa 8. september 2004 kjennelse i sak om straffutmålingen ved en planlagt legemsbeskadigelse i form av mishandling begått av flere i fellesskap, samt frihetsberøvelse som medførte ualminnelig lidelse. Fire tiltalte ble dømt i tingrett og lagmannsrett og anket til Høyesterett, som forkastet ankene.

Avgjørelse    20. september 2004    👤Knut Davidsen   

Fornærmede i saken ble kjørt til et nedlagt småbruk og påført store skader ved legemsbeskadigelse i form av mishandling begått av flere i fellesskap, jf. straffeloven § 229 annet straffalternativ jf. § 232. De fire tiltalte ble og dømt for frihetsberøvelse som medførte ualminnelig lidelse, jf. straffeloven § 223 annet ledd. Høyesterett vektla forbrytelsens svært alvorlige karakter og at det ble fremsatt alvorlige trusler mot fornærmede og hans nærmeste familie.