Kjennelse i Høyesterett - tinglysning av delingsforretning

Høyesterett avsa 1. juni 2004 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om et tinglyst delingsforbud var til hinder for tinglysing av en delingsforretning. Høyesterett stadfestet tingrettens og lagmannsrettens kjennelse om at delingsforretningen kunne tinglyses. Dissens.

Avgjørelse    7. juni 2004    👤Knut Davidsen   

Høyesterett la vekt på at tiden har løpt fra strøkservituttene, og at tinglysningspraksis og talte for at delingsforretningen kunne tinglyses. Staten v/Justisdepartementet erklærte hjelpeintervensjon til støtte for kjæremålsmotpartene, og dette ble ikke bestridt av kjærende part. Saksomkostninger ble ikke tilkjent for noen instans.