Kjennelse i Høyesterett - tolking av straffelovens § 132a

Høyesterett avsa 28. november 2005 kjennelse i sak om tolkning av straffeloven § 132a - straffbarheten av en trussel fremsatt for å avholde fornærmede fra å anmelde forholdet, når fornærmede ennå ikke har vurdert dette.

Avgjørelse    7. desember 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at tiltalte og fornærmede hadde en uoverensstemmelse, og ved et tilfeldig møte dyttet tiltalte fornærmede to ganger slik at han kjente smerter i armen. Tiltalte sa at dersom forholdet ble anmeldt til politiet skulle han drepe fornærmede. I tingretten ble tiltalte dømt til 8 måneders fengsel for overtredelse av straffeloven § 228 første jf. annet ledd (legemsfornærmelse), straffeloven § 227 (trusler) og straffeloven § 132a (motarbeiding av rettsvesenet). Han ble dessuten dømt for tre overtredelser av straffeloven § 228 første ledd og for overtredelse av vegtrafikkloven. Domfelte anket dommen til lagmannsretten, som tillot anken fremmet, med unntak for de tre overtredelsene av § 228 første ledd og overtredelsen av vegtrafikkloven. Lagmannsretten frifant for overtredelsen av straffeloven § 132a, og reduserte straffen for resten av saken til 6 måneders fengsel. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen og påstod dette punktet i domsslutningen opphevet. Høyesterett kom til at rettsbelæringen i tingretten ga en uriktig forståelse av straffebestemmelsen, og opphevet dette punktet i lagmannsrettens domsslutning