Kjennelse i Høyesterett - tvangsfullbyrdelse

Høyesterett avsa 7. mai 2004 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om tvangsfullbyrdelse av krav mot et eierseksjonssameie kunne fremmes overfor sameiet ved styrelederen eller om dette måtte skje overfor den enkelte seksjonseier.

Avgjørelse    13. mai 2004    👤Knut Davidsen   

Høyesterett opphevet tingrettens og lagmannsrettens kjennelser og avviste saken fra tingretten.

Bakgrunnen for saken var at det var blitt fremsatt krav om tvangsauksjon for et krav på festeavgift mot et sameie bestående av 19 seksjoner, som var seksjonert etter eierseksjonsloven. Kravet om tvangsfullbyrdelse ble avvist av tingretten, og denne kjennelsen ble stadfestet av lagmannsretten. Kjennelsen ble anket til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som besluttet i medhold av plenumsloven av 25. juni 1926 nr. 2 § 6 at kjæremålssaken skulle avgjøres av Høyesterett.

Høyesterett kom til det samme resultatet som tingrett og lagmannsrett, men konkluderte med at tingretten skulle ha avvist begjæringen om tvangsauksjon. Tingrettens og lagmannsrettens kjennelser ble opphevet, og saken avvist fra tingretten.