Kjennelse i Høyesterett - utleggstrekk i pensjon utbetalt i utlandet

Høyesterett avsa 8. juni 2005 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om namsmannen hadde stedlig kompetanse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3 til å beslutte utleggstrekk i pensjon som ble utbetalt fra Norge til en pensjonist som var fast bosatt i Spania.

Avgjørelse    13. juni 2005    👤Knut Davidsen   

Skyldnerens bank fremmet begjæring til namsmannen i Oslo om utlegg overfor A i henhold til et eksigibelt gjeldsbrev. Kravet utgjorde da opp under 2 millioner kroner. A hadde flyttet til Spania av helsemessige grunner og var fast bosatt der. Han hadde ikke formue i Norge, men mottok løpende pensjon fra Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU), som har kontor i Oslo. Det ble bedt om utleggstrekk i ytelser fra FFU. A motsatte seg utleggstrekk, blant annet under henvisning til at saken ikke kunne føres i Norge når han bodde i Spania. Høyesterett kom til at den aktuelle bestemmelse skulle tolkes slik at den også gjaldt når debitor ikke hadde hjemting i riket, ellers ville løpende ytelser som lønn og pensjon bli beslagsfrie i forhold til gjeld som ble inndrevet gjennom de alminnelige namsmenn. Utenlandske myndigheter kan ikke gi trekkpålegg til norske rettssubjekter. Høyesterett kom til at rettstilstanden ikke fremtrer som rimelig, og heller ikke som konsekvent, i og med at særnamsmenn og Statens innkrevingssentral kan fastsette utleggstrekk også overfor personer bosatt i utlandet. Når det gjaldt saksomkostninger kom Høyesterett til at saken hadde reist spørsmål av prinsipiell art, som ikke hadde vært forelagt Høyesterett tidligere, og at hver av partene derfor skulle bære sine saksomkostninger for alle instanser. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3 annet ledd er etter at kjennelsen er avsagt endret, se Stortingets vedtak 6. juni 2005.