Kjennelse i Høyesterett - utlevering av blodprøve

Høyesterett avsa 21. oktober 2005 kjennelse i sak om polititet kunne kreve utlevert resultatet av en blodprøve tatt under medisinsk behandling i forbindelse med en bilulykke. Grunnlaget for kravet var at en blodprøve for analyse av promille ikke ble tatt i tide.

Avgjørelse    25. oktober 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en trafikkulykke hvor en passasjer ble drept, og føreren ble skadet. Han ble brakt til sykehus, og fordi det var mistanke om promillekjøring ble det rekvirert blodprøve. Av uklare årsaker ble denne prøven først tatt etter 18 timer, og inneholdt ikke alkohol. Påtalemyndigheten krevde i ettertid resultatet av andre blodprøver tatt av føreren kort tid etter hans ankomst til sykehuset utlevert. Det ble vist til straffeprosessloven § 210 sammenholdt med helsepersonelloven § 12 jf. vegtrafikkloven § 22a. Sykehuset motsatte seg dette under henvisning til taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21 - § 23. Føreren nektet å frita behandlende personell fra taushetsplikten. Påtalemyndigheten brakte saken inn for tingretten som i kjennelse avviste begjæringen. Kjennelsen ble påkjært til lagmannsretten, som forkastet kjæremålet. Høyesterett kom til det samme resultatet, men én dommer mente at kjæremålet når det gjaldt lovtolkingen måtte føre frem.