Kjennelse i Høyesterett - utmåling av straff

Høyesterett avsa 12. mai 2004 kjennelse i sak som gjaldt utmåling av straff etter straffeloven § 314 første ledd annet straffalternativ. En vakthavende styrmann hadde etter sammenstøt mellom to skip hvor flere personer omkom, unnlatt å yte nødvendig hjelp. Tiltaltes anke over straffeutmålingen ble forkastet.

Avgjørelse    18. mai 2004    👤Knut Davidsen