Kjennelse i Høyesterett - vilkår for hjelpeintervensjon

Høyesterett avsa 9. juni 2005 kjennelse i sak om ti hyttenaboer kunne erklære hjelpeintervensjon til støtte for kommunen, jfr. tvistemålsloven § 75, i en tvist mellom en hytteier og kommunen. Høyesterett ga de ti hyttenaboene medhold.

Avgjørelse    14. juni 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for tvisten var at kommunen vedtok at allmenheten i medhold av friluftsloven § 2 første ledd, jfr. § 1 a, hadde rett til å ferdes over hytteeierens eiendom. Hytteeieren hevdet at allmennhetens ikke hadde ferdselsrett og gikk til sak mot kommunen. Kommunen ble frifunnet både i tingretten og lagmannsretten, og hytteeieren påanket til Høyesterett. Under saksforberedelsen erklærte ti hyttenaboer støtte til kommunen. Høyesterett kom til at i det foreliggende tilfellet ville en nektelse av ferdselsrett for allmennheten over hytteeierens eiendom ha som direkte konsekvens at allmennhetens ferdsel ble flyttet over på naboeiendommene, og en slik direkte faktisk virkning ga tilstrekkelig grunnlag for hjelpeintervensjon.