Kjennelse i Høyesterett - vitneforbud

Høyesterett avsa 7. september 2006 kjennelse i sak som gjaldt forståelsen av bestemmelsene om vitneforbud i straffeprosessloven § 119 første og annet ledd.

Avgjørelse    14. september 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en begjæring fra et politidistrikt om rettslig avhør av en privatetterforsker, jf. straffeprosessloven § 237. Privatetterforskeren hadde ikke villet forklare seg for politiet og mente han var omfattet av vitneforbudet i straffeprosessloven § 119, og at han derfor ikke hadde adgang til å forklare seg. Tingretten påla privatetterforskeren å gi forklaring. Han påkjærte avgjørelsen, men lagmannsretten forkastet kjæremålet. Privatetterforskeren påkjærte kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som kom til at lagmannsretten hadde bygget på en uriktig lovtolking og opphevet kjennelsen.