Kjennelse i Høyesterett - Ytringsfrihet. Nedsettende ytringer.

Høyesterett avsa 21. desember 2007 kjennelse i en sak om uttalelser om jøder, gitt i et avisintervju, kunne rammes av straffeloven § 135a.

Avgjørelse    21. desember 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 21. desember 2007 kjennelse i en sak om uttalelser om jøder, gitt i et avisintervju, kunne rammes av straffeloven § 135a.

Bakgrunnen for saken var en reportasje i VG om organisasjonen Vigrid og seremonier som organisasjonen arrangerte. Reportasjen inneholdt også nedsettende uttalelser om jøder og innvandrere som lederen av Vigrid, A, gav i intervjuet. A ble anmeldt for overtredelse av straffeloven § 135a, og ble i tingretten dømt til betinget fengsel i 45 dager. A anket til lagmannsretten, som frifant A med begrunnelsen at uttalelsene var ”sterkt nedsettende og krenkende for jødene, men, med henvisning til Grunnloven § 100 om ytringsfrihet, ikke så grovt krenkende at de ble rammet av straffeloven § 135a.” Påtalemyndigheten anket til Høyesterett, som mente lagmannsrettens frifinnende dom bygget på feil rettsanvendelse og opphevet ved kjennelse dommen.