Kjennelse i Høyesterett – dokumentinnsyn kommunikasjonskontroll

Sakens bakgrunn var at forsvarerne til en av de siktede for NOKAS-ranet krevde innsyn i alt foreliggende skriftlig materiale i tilknytning til gjennomført kommunikasjonskontroll knyttet til ranssaken, samt lydmateriale som var innhentet i kontrollene. Begjæringen ble avslått av tingretten, og siktedes kjæremål ble ved kjennelse i lagmannsretten forkastet. Lagmannsrettens kjennelse ble påkjært til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som besluttet å henvise kjæremålet til behandling i Høyesterett. Kjæremålet ble under dissens forkastet.

Avgjørelse    4. januar 2005    👤Knut Davidsen