Kjennelse i Høyesterett – dommers habilitet

Høyesterett avsa 28. oktober 2004 kjennelse i sak om spørsmål om en dommers habilitet. I sak om forbudet mot politisk reklame i fjernsyn gjorde den ene parten gjeldende at en dommer måtte vike sete fordi hun hadde arbeidet som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, som flere ganger hadde inntatt et klart standpunkt i spørsmålet. Høyesterett avsa under dissens kjennelse om at dommeren ikke måtte vike sete.

Avgjørelse    4. november 2004    👤Knut Davidsen   

I sak om hvorvidt forbudet mot politisk reklame i fjernsyn, jf. kringkastingsloven § 3-1 tredje ledd, var i strid med Grunnloven § 100 eller med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 10 ble det reist spørsmål om en dommers habilitet. Høyesterett kom til at det ikke forelå slike særegne omstendigheter som ifølge domstolloven § 108 fører til inhabilitet. Sentralt i denne vurderingen stod for det første at dommeren ikke hadde hatt et arbeidsfelt i lovavdelingen som omfattet de spørsmål som var til avgjørelse i saken, og at hun heller ikke hadde hatt befatning med spørsmålene mens hun arbeidet i avdelingen. Videre la Høyesterett vekt på at Justisdepartementets lovavdeling har et så bredt ansvarsområde i forhold til Regjeringens lovframlegg, at avdelingens arbeid ikke på generelt grunnlag kan inhabilisere en tidligere medarbeider.