Kjennelse i Høyesterett – konvertering fra sikring til forvaring

Høyesterett avsa 17. mars 2005 kjennelse i sak om spørsmålet om å konvertere en dom på sikring til forvaring for et overlagt giftdrap.

Avgjørelse    18. mars 2005    👤Knut Davidsen

Tiltalte ble i desember 2000 dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for overlagt giftdrap. Etter nye regler om strafferettslige reasksjoner fra 1. januar 2002 reiste påtalemyndigheten konverteringssak med påstand om idømmelse av forvaring etter straffeloven § 39 c. Tingretten kom til at betingelsene for konvertering var til stede og avsa dom for forvaring i 10 år. Tiltalte anket til lagmannsretten som frifant for kravet om forvaring. Påtalemyndighetens anke ble forkastet av Høyesterett, som begrunnet dette med at hensynet til samfunnsvern ikke tilsa forvaring.