Kjennelse i Høyesterett – nektelse av personlig medlemskap

Høyesterett avsa 27. oktober 2004 kjennelse i sak om domstolenes adgang til å prøve gyldigheten av vedtak om å nekte personer medlemskap i et islamsk kultursenter og adgang til en tilknyttet moské.

Avgjørelse    4. november 2004    👤Knut Davidsen

Et islamsk kultursenter vedtok på et ekstraordinært årsmøte bestemmelser om eksklusjon, suspensjon eller nektelse av medleskap, og vedtok deretter på samme møte eksklusjon av tre medlemmer og nektelse av medlemskap for fem medlemmer. De ekskluderte og avviste medlemmene saksøkte kultursenteret, men ble avvist av tingretten. Lagmannsretten kom til at saken skulle fremmes. Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse på grunn av uriktig lovtolkning, og hjemviste saken til fortsatt behandling i lagmannsretten.