Kjennelse i Høyesterett – nødvergebestemmelsen i viltloven

Høyesterett avsa 2. desember 2004 kjennelse i sak om lagmannsrettens bestemmende mindretall hadde anvendt en riktig aktsomhetsnorm når det frifant tiltalte for ulovlig felling av en bjørn på grunn av nødrettsbestemmelsen i viltloven § 11 annet ledd. Høyesterett opphevde lagmannsrettens kjennelse.

Avgjørelse    9. desember 2004    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at tiltalte hadde felt en bjørn inne i en innhengning med griser, og han hevdet at han var berettiget til å felle bjørnen i medhold av nødvergebestemmelsen i viltlovens § 11 annet ledd. Han ble frifunnet i tingretten og lagmannsretten. Det ble i Høyesterett fra forsvareren side vist til ”Hønsehaukdommen” (Rt 1997 1341). I den saken var det spørsmålet tiltalte sto overfor da han skjøt hønsehauken, om angrepet var avsluttet fordi hønen allerede var drept eller så sterkt skadet at den måtte avlives. I denne saken hadde bjørnen ikke angrepet, og dette kunne ikke begrunne at tiltalte ikke hadde utvist straffbar uaktsomhet. Lagmannsrettens kjennelse med hovedforhandling ble opphevet av Høyesterett.