Kjennelse i Høyesterett – nødvergebestemmelsen i viltloven § 11

Høyesterett avsa 11. mai 2005 kjennelse i sak om bruk av nødvergebestemmelsen i viltloven § 11 første ledd kunne anvendes i forhold til felling av en bjørn. Høyesterett opphevet lagmannsrettens frifinnende dom.

Avgjørelse    13. mai 2005    👤Knut Davidsen   

I tingretten ble en saueeier og en sauegjeter frifunnet for fellingen av bjørnen på bakgrunn av nødvergebestemmelsen i viltlovens § 11 første ledd. Påtalemyndigheten anket dommen, men de to tiltalte ble også frifunnet i lagmannsretten. Høyesterett kom til at de objektive vilkårene for bruk av nødvergeretten ikke var oppfylt, og opphevet lagmannsrettens dom.