Kjennelse i Høyesterett – nye krav i ankesak

Høyesterett avsa 19. november 2004 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om å tillate et nytt krav trukket inn i en ankesak for lagmannsretten, jf. tvistemålsloven § 366 og § 367, og om en kommune kunne reise søksmål mot en privat part om gyldigheten av et vedtak fattet av fylkesmannen.

Avgjørelse    25. november 2004    👤Knut Davidsen   

Sakens bakgrunn var et multifunksjonshemmet barn som hadde rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7. Mellom foreldrene og kommune oppstod det tvist om omfanget av kommunens plikt til å refundere foreldrene utgifter som hadde påløpt ved barnets opphold i barnehage. Etter flere runder med fylket og departementet brakte foreldrene saken inn for tingretten som ga foreldrene medhold. Kommunen anket dommen til Borgarting lagmannsrett og fremsatte under saksforberedelsen et nytt krav om at foreldrenes saksomkostninger, som de var tilkjent av fylkesmannen, ikke skulle dekkes. Lagmannsretten avviste ved kjennelse kravet og Høyesterett stadfestet dette.