Kjennelse i Høyesterett – samfunnsstraff for oppbevaring av narkotika

Høyesterett avsa 6. april 2005 kjennelse i sak om idømmelse av samfunnsstraff for oppbevaring av ca. 1,8 kilo metamfetamin. Anken for å få samfunnsstraff ble forkastet. Dissens.

Avgjørelse    13. april 2005    👤Knut Davidsen

Den tiltalte var en tidligere ustraffet kvinne på 40 år som selv ikke var rusmisbruker. Hun ble i tingretten dømt til to års fengsel, hvorav et år var betinget. Førstvoterende i Høyesterett la vekt på at tiltalte hadde gitt politiet betydelig bistand, og at dette hadde ført til at hun og familien nå bodde på sperret adresse. Førstvoterende vill sette straffen til 420 timer samfunnsstraff, mens annenvoterende, med støtte av to dommere, mente at mengden metamfetaminen var så stor at anken måtte forkastes.