Kjennelse i Høyesterett – straffutmåling for narkotikaerverv

Høyesterett avsa 26. januar 2005 kjennelse i sak om valg av reaksjon overfor en narkoman for erverv av beskjedne kvanta amfetamin og hasj til eget bruk. Domfelte ble dømt til fengsel i 14 dager. Dissens.

Avgjørelse    3. februar 2005    👤Knut Davidsen

Siktede ble i tingretten dømt til 30 dagers fengsel og anket til lagmannsretten, som satte ned straffen til 14 dager. Domfelte anket over straffutmålingen, men anken ble forkastet av Høyesterett. Domfelte var tidligere straffedømt 19 ganger og var ikke i noen rehabiliteringssituasjon. Vektlagt at narkotikakvantumet lå klart over det som vanligvis ble avgjort med bot og at allmennpreventive hensyn tilsa ubetinget fengsel. Ansett at bot også kunne føre til at subsidiær fengselsstraff måtte fullbyrdes, og det ville ikke innebære noen forskjell fra ubetinget fengsel. To av dommerne stemte for bot, og la vekt på at den domfelte var langtkommen avhengig narkoman og at det ikke forelå noen spredningsfare. De mente og at det ikke var forholdsmessighet mellom lovovertredelse og reaksjon, og at subsidiær fengselsstraff ville innebære noen dagers frihetsberøvelse, ikke 14 dager som flertallet stemte for.