Kjennelse i Høyesterett – straffutmåling ved fartsovertredelse

Høyesterett avsa 1. mars 2005 kjennelse i sak om straffutmåling for en fartsoverskridelse på 155 km/t i en 100 km/t-sone. Bilføreren anket lagmannsrettens dom på 15 dagers fengsel for å få samfunnsstraff, men Høyesterett forkastet anken.

Avgjørelse    8. mars 2005    👤Knut Davidsen   

Høyesterett la vekt på fartsoverskridelsen vanligvis ville gi ubetinget fengsel, og at domfelte i tillegg var straffedømt fire ganger og bøtelagt ni ganger for brudd på vegtrafikkloven. Tingretten hadde fremhevet at domfelte gjentatte ganger utviste en fullstendig mangel på respekt for vegtrafikklovens regler, og Høyesterett mente at dette var en omstendighet som tilsa at det i dette tilfelle ikke burde reageres med samfunnsstraff.