Kjennelse i Høyesterett – fiskerirett, fiskevernsonen ved Svalbard

Høyesterett avsa 27. november 2006 kjennelse i sak om anke fra to spanske fiskebåtskippere som var bøtlagt for ikke å ha ført fangstdagbok for torsk, og for den ene også feilrapportering av torsk fanget i fiskevernsonen ved Svalbard.

Avgjørelse    28. november 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var to trålere som fisket sammen i den norske fiskevernsonen ved Svalbard. Trålerne var i 2004 tildelt en EU-kvote på 800 tonn og en egen norsk kvote på 200 tonn. Fartøyene ble rutinemessig inspisert av Kystvakten. Under inspeksjonen ble det avdekket at det var et betydelig misforhold mellom nedtegnelsene i fangstdagboka og oppbevart fangst. Troms politidistrikt utferdiget et inndragningsforelegg på 2.000.000 kroner mot rederiet og et forelegg på 30.000 kroner mot skipperne på trålerne. I tillegg traff Fiskeridirektoratet vedtak om tilbaketrekning av fisketillatelsen for 2004 i Norges økonomiske sone for trålerne. Skipperne og rederiet vedtok ikke foreleggene, og de ble av påtalemyndigheten brukt som tiltalebeslutning for tingretten. Ankesaken reiste flere spørsmål i tilknytning til fiskevernsonen ved Svalbard og forholdet til Svalbardtraktaten og - for rederiets vedkommende - også om forholdet til EMK protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Tingretten idømte den ene skipperen en bot på 30.000 kroner, den andre en bot på 20.000 kroner og rederiet til å tåle en inndragning av 1,4 millioner kroner. Dette ble anket til lagmannsretten, som kom til samme resultat. Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett, som ved kjennelse forkastet ankene.