Kjennelse i Høyesterett – løslatelse fra soning

Høyesterett avsa 19. november 2007 kjennelse i sak som gjaldt ny behandling av Høyesteretts dom i straffesak etter avgjørelse i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, og spørsmål om domfelte som følge av opphevelse av lagmannsrettens dom skulle løslates fra soning.

Avgjørelse    21. november 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 19. november 2007 kjennelse i sak som gjaldt ny behandling av Høyesteretts dom i straffesak etter avgjørelse i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, og spørsmål om domfelte som følge av opphevelse av lagmannsrettens dom skulle løslates fra soning.

Bakgrunnen for saken var ”bombesaken” i Drammen. Syv personer ble satt under tiltale, og en av disse, D, ble dømt til en straff på 8 års fengsel i tingretten. D anket, og ble i lagmannsretten dømt til 12 års fengsel. D hadde gjort gjeldende at en av lagdommerne var inhabil, men anken over dette spørsmålet ble avvist av Høyesterett. De domfelte bragte saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), som avsa dom 31. juli 2007 (B mfl. mot Norge). Domstolen kom enstemmig til at det for Ds vedkommende hadde skjedd brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 om rett til ”a fair hearing by an independent and impartial tribunal”.

Høyesterett kom til at gjenopptakelsen måtte føre til at lagmannsrettens dom ble opphevet for D, og at derfor ikke lenger var grunnlag for fortsatt soning av dommen. Han måtte derfor løslates fra soning.