Dommerklubbe

Kjennelse i Høyesterett – opphevelse av beslag av filmopptak

Høyesterett avsa 20. november 2015 kjennelse i sak om opphevelse av et straffeprosessuelt beslag som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde gjort av upublisert filmmateriale hos en dokumentarfilmskaper.

Avgjørelse    20. november 2015    👤Knut Davidsen   

Politiets sikkerhetstjenste hadde beslaglagt 6–8 timers uredigert filmopptak og Høyesterett kom i likhet med tingretten og lagmannsretten til at dokumentarfilmskaperen var omfattet av den personkrets som etter straffeprosessloven § 125 har rett til å beskytte sine kilder. Det beslaglagte materialet kunne avsløre uidentifiserte kilder. I motsetning til tingretten og lagmannsretten kom Høyesterett enstemmig til at vilkårene for å gjøre unntak fra retten til kildebeskyttelse ikke var oppfylt. Avgjørelsen har betydning for rekkevidden av journalisters rett til å beskytte upublisert materiale som kan avsløre kilder. Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet ble dømt til å betale sakskostnader til dokumentarfilmskaperen og Norsk Redaktørforening, som var partshjelper i Høyesterett. Les Høyesteretts kjennelse 20. november 2015 her, og Borgarting lagmannsretts kjennelse 17. juli 2015 her.