Dommerklubbe

Kjennelse i Høyesterett – pressens dokumentinnsyn

Høyesterett avsa 18. desember 2015 kjennelse hvor spørsmålet var om NRK skulle få utlevert opptak fra et overvåkningskamera i en avsluttet straffesak. Dissens.

Avgjørelse    21. desember 2015    👤Knut Davidsen   

NRK fikk i kjennelsen medhold i kravet om utlevering av opptakene fra overvåkningskameraene. Bakgrunnen for saken var opptak som viste at en 35 år gammel mann døde under en pågripelse på Oslo legevakt i november 2012. Det ble reist sak mot to involverte politibetjenter og en ambulansearbeider. Spesialenheten for politisaker etterforsket saken, som endte med henleggelse. På grunn av den store medieinteressen ønsket NRK å få utlevert opptakene. NRK fikk medhold i at opptakene i anonymisert form kunne kreves utlevert fra Spesialenheten i medhold av ytringsfrihetsbestemmelsene i EMK   artikkel 10   og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter   artikkel 19 . Høyesteretts flertall la vekt på at saken hadde stor offentlig interesse og at hensynet til de involvertes personvern ikke var avgjørende så lenge Spesialenheten ble pålagt å anonymisere opptakene før de ble utlevert til NRK. Et mindretall på to dommere mente at menneskerettskonvensjonene ikke kunne forstås slik at de ga NRK noen rett til å få opptakene.