Kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg - Beslag av domenenavn

Høyesteretts ankeutvalg avsa 26. august kjennelse HR-2009-1692-U om hvorvidt man kunne ta beslag i domenenavn til nettsteder som har straffbart innhold.

Avgjørelse    7. september 2009    👤Beate Kronen

Høyesteretts ankeutvalg avsa 26. august kjennelse HR-2009-1692-U om hvorvidt man kunne ta beslag i domenenavn til nettsteder som har straffbart innhold.

Høyesteretts ankeutvalget var enig med lagmannsretten i at uttrykket"ting” i straffeprosessloven § 203 må kunne omfatte domenenavn. Domenenavnene i saken kunne dermed gjøres til gjenstand for beslag etter straffeprosessloven §203 jf. straffeloven § 35 og § 37b. Selv om nettsidene ville være tilgjengelige gjennom maskinenes IP-adresser også etter at domenenavnene var satt ut av drift, ville tilgjengeligheten bli vesentlig redusert. Det var derfor ikkeunaturlig å se domenenavnenes tilknytning til nettsteder med straffbartinnhold som redskap for en straffbar handling.