Kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg – Ankefristen løper ikke i rettsferien

Ankeutvalget forkastet i kjennelse av 30. september 2008, anke over kjennelse fra Borgarting lagmannsrett hvor lagmannsretten kom til at ankefristen ikke løper i rettsferien.

Avgjørelse    24. oktober 2008    👤Beate Kronen

Ankeutvalget forkastet i kjennelse av 30. september 2008, anke over kjennelse fra Borgarting lagmannsrett hvor lagmannsretten kom til at ankefristen ikke løper i rettsferien.

Ankeutvalget sluttet seg til lagmannsrettens vurderinger og kom til at endringer i domstolloven § 140 annet ledd innført ved lov 26. januar 2007 nr. 3 i forbindelse med nye regler i tvisteloven får betydning ved oversittelse av ankefrist. Endringen innebærer at frister for prosesshandlinger som er nødvendige for å avverge fraværsavgjørelser ikke løper i rettsferien. Oversittelse av ankefrist regnes som fravær etter tvisteloven § 16-7 første ledd bokstav d, og en avgjørelse om å avvise anken på grunn av fravær må anses som en fraværsavgjørelse.
Ankeutvalget gikk ikke inn på innholdet i forarabeidene, da dette er sentrale regler som skal brukes av både profesjonelle og ikke-profesjonelle, og hvor det er viktig at man kan forstå reglene ved å lese lovteksten alene.