Kjennelse i Høyesteretts kjæremålsutvalg - Gyldig fravær for prosessfullmektig.

Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa 3. juni 2008 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om en ankeforhandling i lagmannsretten skulle omberammes, jf. tvistemålsloven § 318 siste ledd.

Avgjørelse    11. juni 2008    👤Knut Davidsen

Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa 3. juni 2008 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om en ankeforhandling i lagmannsretten skulle omberammes, jf. tvistemålsloven § 318 siste ledd.

Bakgrunnen for saken var at en av prosessfullmektigene i en sivil sak søkte om omberamming av saken fordi hans hustru var gravid og skulle føde ved keisersnitt samtidig med ankeforhandlingen. Forberedende dommer i lagmannsretten var i utgangspunktet ikke innstilt på å utsette ankeforhandlingen og oppfordret prosessfullmektigen til å finne alternative løsninger, og avslo senere anmodningen.  A, prosessfullmektigens klient, påkjærte lagmannsrettens beslutning. Høyesteretts kjæremålsutvalg mente keisersnittoperasjon var gyldig fraværsgrunn, jf. også arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd, og fant at A ikke kunne pålegges å bytte prosessfullmektig. Lagmannsrettens beslutning om ikke å omberamme ankeforhandlingen ble opphevet.